Seminář magisterského oboru zoologie Tisk

kzlogo80invletní semestr 2012, středa, 15 minut po skončení semináře ze zájmové zoologie, Veselovského posluchárna

22.2. doktorský seminář

Mona Awad: Reproductive biology of ladybird beetles; Jana Šlancarová: Land Abandonment in Eastern Mediterranean – Effects on Butterfly and Moth Communities with respect to Management and Altitude Range; Jan Hrček: Caterpillar - parasitoid food webs in Papua New Guinea rainforests;

29.2. David Blažek: Autekologie lokální populace ještěrky zelené (Lacerta viridis) z Českého krasu; Tereza Drábková: Reakce sýkory koňadry na výstražné a nevýstražné signály hmyzí kořisti; Martin Hůlka: Taxonomická variabilita tarzálních žláz u savců;

7.3. doktorský seminář: Irena Slámová: Phylogeny of the genus Erebia. Thermoregulation and microhabitat choice in butterflies of the genus Erebia; Anežka Pavlíková: Pollination role and ecological strategy of hoverflies (Diptera: Syrphidae: Eristalini); Pavel Duda: Human socio-ecological and cultural adaptations: Phylogenetic approach; Pavel Šebek: Constructing population model of Rosalia longicorn (Rosalia alpina);

14.3. doktorský seminář: Petr Vlašánek: Demographic structure and mobility of selected species of butterflies in tropical rain forest of Papua New Guinea; Eliška Padyšáková: The roles of different pollinators in plant pollination systems in Bamenda Highlands, Cameroon;

21.3. Adéla Novotná: Hospodářské zázemí hradních areálů z období vrcholného středověku. Případová archeozoologická studie hradu Hus (okr. Prachatice); Tomáš Zítek: Evoluce stavby hnízd u hovniválů (Scarabaeidae: Scarabaeinae); Michaela Holubová: Druhové složení a velikost rybích hejn volné vody kaňonovité nádrže; 

28.3. Kateřina Lapáčková: Strategie ochrany izolovaných populací užovky stromové (Zamenis longissimus) v Evropě; Sylvie Tíkalová: Ontogenetický vývoj lopatkového pletence vybraných druhů ocasatých obojživelníků; Aneta Fremlová: Zrakové schopnosti afrických podzemních hlodavců; Tereza Holicová: Individuální značení obojživelníků - sledování pohybu jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis) na vybraných lokalitách;

4.4. Ivana Nováková: Role personality v sociálních interakcích; Michaela Nováková: Role personality v prostorové orientaci hlodavců; Kateřina Kopecká: Obrana hnízd ťuhýka obecného (Lanius collurio) vůči krkavcovitým ptákům: Ovlivňuje intenzitu aktivního mobbingu velikost predátora ?; Zuzana Karlíková: Jak sýkory rozpoznávají jedlou a nejedlou kořist;

11.4. Lukáš Vejřík: Some aspects of early life history of perch (Perca fluviatilis L.) in reservoirs and newly created lakes; Vladislav Mašín: Faktory ovlivňující líhnivost vajíček slunéček; Tereza Vlasatá: Úkrytová ekologie netopýra Brandtova (Myotis brandtii) a netopýra vousatého (Myotis mystacinus);Justina Valchářová: Zhodnocení monitoringu evropsky ohroženého druhu bourovce trnkového (Eriogaster catax);

David Strnad: Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů;

18.4. doktorský seminář

Klára Šíchová: Does early development influence ontogeny of personality types in common voles, Microtus arvalis?; Ondřej Kaman: Leaf mining moths of New Guinea - an unoccupied niche for taxonomists; Martina Balzarová: Ecology and etology of Red Sea anemone shrimps; Lubomír Piálek: Speciation mechanisms of neotropical cichlids;

25.4. doktorský seminář

Robert Tropek: Importance of postindustrial sites for ecology and conservation of arthropods; Klára Doubnerová: Comparetive historical biogeography of characoid fishes in the central La Plata drainage; Marie Voldřichová: Evolution of morphological and behavioral traits in the family Bovidae and Cervidae; Ludmila Pohlová: Genetic variability and phylogeographic structure of selected mammal species bred in captivity;

2.5. Miloš Vitámvás: Smyslové schopnosti rypošovitých při vyhledávání potravy; Lucie Drahníková: Šelmy v městském prostředí: studium rozšíření, habitatových preferencí a vybraných aspektů prostorové ekologie; Lucie Tolarová: Jsou schopni subhominoidní primáti rozpoznat v zrcadle sami sebe?; Nella Mladěnková: Změny vybraných fyziologických parametrů na různé stresové podněty u rypoše obřího (Cryptomys mechovii); Arnošt Kudrna;

9.5. doktorský seminář: Ludmila Oliveriusová: Magnetic orientation in rodents; Jana Smrčková: Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of the phylogenetic trees; David Novotný: Moths in agricultural landscape; Pavel Jaška: Song and individual recognition in songbirds;

16.5. 15.00 Daniel Volák: Reagují tamaríni na svůj obraz v zrcadle jako na jiného jedince nebo jsou schopni poznat sami sebe?; Eliška Perlová: Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio): Ovlivňuje intenzitu aktivního mobbingu velikost predátora?; Josef Šalom: Přítomnost/nepřítomnost klíčových znaků predátora jako faktor ovlivňující antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio); Isabela Okřinová: Paleoekologie psovitých šelem (Carnivora, Canidae);

23.5. 15.00 Pavlína Wiedenová: Testování sociální termoregulace u rypošovitých, vliv psychosociálního faktoru; Ivan Mikuláš: Historická biogeografie sladkovodních ryb JV Asie; Anna Elexhauserová: Osidlují "bold" jedinci u drobných zemních hlodavců habitatové okraje a obnovovaná pole?; Veronika Dvořáková: Individuální rozpoznávání vokalizace u rypošů;

Aktualizováno Neděle, 16 Březen 2014 17:49