Seminář magisterského oboru zoologie Tisk

kzlogo80inv

letní semestr 2013-14, středa, 16.45, Veselovského posluchárna

21.5. Pavel Jaška: Song and individual recognition in birds; Lukáš Vejřík: Biology of fish predators in reservoirs and post-mining lakes; Anežka Pavlíková: Late summer pollinators and their activity patterns; Anna Vlašánková: Complementarity of morpholigical traits in plant-pollinator interactions;

Seminář magisterských oborů - zoologie je určen pro studenty magisterského stupně oboru zoologie. Mají obvykle povinnost referovat o diplomové práci v semestru následujícím po zadání a v semestru, kdy se očekává obhajoba. Délka referátu 15 minut. Zároveň v čas tohoto semináře budou nejspíše referovat i studenti bakalářského stupně a objeví se také bloky referátů studentů doktorského stupně.

... 

Barbora Ernestová: Reakce zrnožravých pěvců na slunéčko východní (Harmonia axyridis);

Eliška Perlová: Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio): Ovlivňuje intenzitu aktivního mobbingu velikost predátora?


19.2. od 15 hodin! doctoral seminar in English: Martin Volf: Evolution of host-plant defensive traits and latitudinal gradient of insect diversity; Lukáš Drag: Genetic population structure of the threatened saproxylic beetle Rosalia longicorn (Rosalia alpina) in the Central and South-East Europe; Nichola S. Plowman: Arboreal ants in New Guinea rainforests: mutualistic interactions and community structure along ecological gradients; Matthias Weiss: Key factors affecting composition and diversity of saproxylic beetle assemblages;

26.2. od 15 hodin! Markéta Buršíková: Antipredační chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria); Tereza Drábková: Vrozenost averze sýkory koňadry (Parus major) vůči členům mimetického okruhu černo-červeného hmyzu; Tereza Dikošová: Je sociabilita u hraboše polního spojena s vyšší explorační aktivitou a neofilií?;

5.3. Jana Sýkorová: Varovná vokalizace pěnice vlašské (Sylvia nisoria); Kateřina Rýpalová: Vliv světla a teploty na cirkadiánní aktivitu rypoše stříbřitého; Martin Hůlka: Morfologie víčkových žláz savců v evolučním a fukčním kontextu;

12.3. doctoral seminar in English: Barbora Kuběnová: Infant handling as a tool for relationship management; Alena Bartoňová: Factors influencing butterfly populations of species rich submediterranean region; Jana Beránková: The role of personality in discrimination and categorization processes in birds;

19.3. Markéta Hraničková: Indikátorové druhy kadaverikolního hmyzu prostředí lesního, otevřené krajiny a urbánního; Tereza Hausteinová: Archeozoologie jihočeského přemyslovského hradiště Na Jánu v Netolicích; Jana Marešová: Fylogeografie perleťovce mokřadního (Boloria eunomia) a srovnání s podobně rozšířenými druhy; Denisa Modrá: Vliv vysychání vody na vývoj pulců Rana temporaria.

od 15.00 26.3. referáty končících studentů: Nella Nováková: Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: krmítkové experimenty; Jan Fiala: Scavenging na mrtvých bezobratlých v různých typech agrocenóz; Kateřina Pužejová: Ovlivňuje velikost těla samce slunéčka jeho reprodukční úspěch?; Ilona Černá: Vliv různých způsobů rekultivace složišť popílku na ochranářský potenciál společenstev členovců;

2.4. referáty končících studentů: Pavla Šalandová: Fenotypová plasticita vodního hmyzu; Jarmila Smiešková: Druhová diverzita podrodu Nannomys ve východní Africe a fylogeografie myši šedobřiché (Nannomys triton); David Strnad: Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů; Tomáš Minařík: Vliv konspecifické varovné vokalizace na formu a intenzitu antipredačního chování ťuhýka obecného (Lanius collurio);

9.4. 15.00 referáty končících studentů: Martina Buchalová: Analýza varovných hlasů sýkor v kontextu klíčových znaků predátorů; Blanka Slabochová: Vývoj mikrosatelitních markerů pro druhový komplex Crenicichla mandelburgeri (Teleostei: Cichlidae); Martin Libra: Potravní specializace parazitoidů hálkotvorného hmyzu v temperátním lese;

16.4. Jan Kollross Jan: Variabilita jepic druhové skupiny Baetis fuscatus (Insecta, Ephemeroptera, Baetidae); Tereza Kybicová: Vliv biotických a abiotických faktorů na teritoriální a reprodukční chování vážek (Odonata); doktorský seminář: Pavel Duda: Investigating modern human population history: a phylogenetic (supertree) approach;

23.4. odpadá

30.4. od 15 hodin! Ondřej Mottl: Struktura a dynamika společenstev stromových mravenců podél sukcesního gradientu v horském lese Nové Guineje; Tomáš Zítek: Jak velikost habitatu ovlivňuje hmyzí koprofilní společenstvo?

doctoral seminar: Radka Jungová: Population genetic background of a butterfly species facing extinction; Michal Zapletal: Effects of succesional changes on moths in Meditteranean area; Lucie Pleštilová: Hearing and ear morphology in fossorial species;

7.5. jest úředně čtvrtek

14.5. Pavel Šebek: Ecology of the violet click beetle Limoniscus violaceus, an endangered specialist of basal hollow trees; Matos Maravi Pavel Fortunato: Evolutionary history of Melanesian and South Pacific ants; Martina Balzarová; 

xx Andrea Jarošová: Selected entomopathogenic nematodes (Rhabditidae) and their endosymbiotic bacteria;

Aktualizováno Středa, 21 Květen 2014 21:18