Seminář magisterského oboru zoologie Tisk

kzlogo80inv

zimní semestr 2013-14, středa, 16.45, Veselovského posluchárna

Seminář magisterských oborů - zoologie je určen pro studenty magisterského stupně oboru zoologie. Mají obvykle povinnost referovat o diplomové práci v semestru následujícím po zadání a v semestru, kdy se očekává obhajoba. Délka referátu 15 minut. Zároveň v čas tohoto semináře budou nejspíše referovat i studenti bakalářského stupně a objeví se také bloky referátů studentů doktorského stupně.


2.10. schůze katedry (začíná hned po přednášce na semináři ze zájmové zoologie)

9.10. od 15 hodin!: Sylvie Tíkalová: Popis a porovnání lopatkového pletence a jeho svalového aparátu u vybraných zástupců čeledi Salamandridae (Caudata); Petr Kozel: Sukcese saproxylických brouků na pasekách v doubravách NP Podyjí;

16.10. Iveta Červenková: Kódování intenzity stresu v hlasech selat prasete domácího; Nela Hralová: Pohnízdní disperze kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v jižních Čechách,

23.10. doctoral seminar in English: David Nácar: Effect of training procedure on the learning success in cognitive tasks in birds; František Sládeček: Community ecology of insects inhabiting ephemeral habitats; Michaela Syrová: Individual differences in antipredation behaviour;

30.10. Denisa Modrá: Vliv vysychání na vývoj pulců Rana temporaria;

6.11. Barbora Kamišová: Přítomnost klíčových znaků dravce jako faktor ovlivňující antipredační chování ťuhýka obecného Lanius collurio; Kateřina Bílá: Ekologické interakce šoupálka krátkoprstého(Certhia brachydactyla) a 3. dlouhoprstého (C. familiaris);

13.11. 15.00 Lucie Šolcová: Populační struktura a reprodukční strategie podzemního hlodavce, slepceSpalax galili; Jan Havlíček: Potravní ekologie vrabce domácího (Passer domesticus): Jak se sociální proměny venkova odrážejí v potravním chování; Alexandra Průchová: Individuální rozdíly ve zpěvu budníčka většího Phylloscopus trochilus a budníčka menšího Phylloscopus collybita;

20.11. referáty obhajujících studentů: Pavlína Wiedenová: Testování sociální termoregulace u rypošovitých, vliv psychosociálního faktoru; Dan Leština: Původ, genetická variabilita a vzájemné vztahy přežívajících evropských populací perleťovce Argynnis niobe;

doctoral seminar in English: Marie Voldřichová: Evolution of morphological and behavioral traits in the Bovidae and Cervidae families

27.11. začátek 15.00: referáty obhajujících studentů

Lukáš Plánka: Srovnání explorační aktivity dvou druhů podzemních savců s rozdílným sociálním systémem; Anna Elexhauserová: Osidlují "bold" jedinci u drobných zemních hlodavců habitatové okraje a obnovováná pole?; Veronika Dvořáková: Individuální rozpoznávání vokalizace u rypošů;  Arnošt Kudrna: Revision of the genus Caledonica Chaudoir (Coleoptera: Cicindelidae); Ivan Mikuláš: Historická biogeografie sladkovodních ryb JV Asie; Barbora Ernestová: Reakce zrnožravých pěvců na slunéčko východní (Harmonia axyridis);Jan Fiala: Scavenging na mrtvých bezobratlých v různých typech agrocenóz;

4.12. doctoral seminar in English: Jana Šlancarová: Land Abandonment in Eastern Mediterranean  –  Effects on Butterfly Communities with respect to Life History Traits; Michal Plátek: ??; Zuzana Karlíková: Formation and maintenance of search image in birds;

11.12. Veronika Blažková: Preference pravé a levé horní končetiny a její stabilita u primátů; Vendula Gregorová: Čichová komunikace u starosvětských opic a lidoopů; Aneta Fremlová: Experimentální testování zrakových schopností a afrických rypošovitých; Daniel Bartoň: Analýza pohlavních rozdílů v žaberních aparátech našich kaprovitých ryb;

18.12. pásmo referátů z mezioborové exkurze do Švédska a Norska (ještě později vánoční večírek)

8.1. začátek 15.00 doctoral seminar in English: Jana Smrčková: Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of phylogenetic trees; Eliška Padyšáková: What to eat when my favourite food is not sufficient? Energy constraints of pollinators; Miroslav Bažant: Territorial song of barred warbler (Sylvia nisoria) as evaluating factor of male quality: correlation of basic song parameters with body measurement; Butterill Philip Thomas: Ecology of gall-forming insects in tropical rainforests; Ondřej Kaman: Leaf-mining creatures. How to escape?; Tereza Vlasatá:Ecology and behaviour of an enigmatic fossorial rodent, the giant mole rat (Tachyoryctes macrocephalus);Kryštof Chmel;

Martin Volf;