Metodologie výzkumu chování, KZO/275 Tisk

Cílem kurzu je seznámit s obecnými metodami výzkumu chování živočichů včetně člověka. Prostor bude věnován jak metodám používaným v laboratorním tak i v terénním výzkumu. Kurz je určen především studentům, kteří se budou zabývat problematikou výzkumu chování v rámci své diplomové práce. Ostatním zájemcům umožní porozumění výsledkům odborných prací z této oblasti. Podmínkou k získání atestace je vytvoření vlastního výzkumného projektu a schopnost obhájení zvolených metod.

Informace ve studijní informačním systému STAG


Garant kurzu:

- Martina Konečná

Vyučující kurzu:

- Martina Konečná, Jan Havlíček, Jitka Lindová


Sylabus:

Cílem kurzu je seznámit s obecnými metodami výzkumu chování živočichů včetně člověka. Prostor bude věnován jak metodám používaným v laboratorním tak i v terénním výzkumu. Kurz je určen především studentům, kteří se budou zabývat problematikou výzkumu chování v rámci své diplomové práce. Ostatním zájemcům umožní porozumění výsledkům odborných prací z této oblasti. Podmínkou k získání atestace je vytvoření vlastního výzkumného projektu a schopnost obhájení zvolených metod.

Obsah přednášek:

Příprava výzkumného projektu; Psychologické testy, rozhovory a průzkumy; Technika pozorování I. (etogram, identifikace, vybavení); Práce s literaturou a financování; Technika pozorování II. (sociální hierarchie, osobnost); Metody záznamu chování; Neurofyziologie chování; Zásady experimentální manipulace; Analýza behaviorálních dat; Publikace a prezentace výsledků.


Doporučená literatura:

- Bures, J., Buresova, O., Huston, J.. Techniques and Basic Experiments for the Study of Brain and Behavior. Elsevier

- Science Publishers B.V., Amsterdam, 1983.

- Ferjenčík J: Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál, Praha 2000.

- Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2005.

- Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Portál, Praha 2004.

- Lepš, J: Biostatistika. Jihočeská Univerzita, České Budějovice 1996.

- Lehner, P.N: Handbook of ethological methods, Sec. Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

- Lorenz, K. Základy etologie. Academia, Praha 1993.

- National Research Council, Technics for the Study of Primate Population Ecology, New York, 1980.

- Setchell, J.M & Curtis, D.J. (eds). Field and Laboratory methods in Primatology. Cambridge Univ. Press 2003.

- Shaugnessy, J.J., Zechmeister, E.B: Research methods in psychology, Sec. Ed. McGraw-Hill Publishing 1990.

- Svoboda, M., Psychologická diagnostika dospělých. Portál, Praha 1999.

- Stamford, J.A. Monitoring Neuronal Activity - a practical approach. Oxford University Press, New York , 1992.