Seminář magisterského oboru zoologie Tisk

kzlogo80invzimní semestr 2011, středa, 15 minut po skončení semináře ze zájmové zoologie, Veselovského posluchárna

28.9. odpadá - státní svátek

5.10. David Nácar: Sýkora koňadra (Parus major) jako modelový druh v kognitivních úlohách; Michaela Syrová: Reakce ťuhýka obecného na současnou přítomnost různých predátorů: zastaví více nebezpečný predátor útoky na méně nebezpečného?

12.10.Tereza Holicová: Individuální značení obojživelníků - sledování pohybu jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis) na vybraných lokalitách; Kryštof Chmel: Reprodukcní parametry bramborníčka hnědého (Saxicola ruberta) v bývalém VVP Ralsko a na srovnávací ploše v okolí Mnichova Hradiště; Kateřina Lapáčková: Strategie ochrany izolovaných populací užovky stromové (Zamenis longissimus) v Evropě; Sylvie Tíkalová: Ontogenetický vývoj lopatkového pletence vybraných druhů ocasatých obojživelníků;

19.10  Filip Tichánek: Význam struskopopílkových odkališť pro společenstva pestřenek (Syrphidae); Martin Libra: Důsledky predace parazitovaných hostitelů pro parazitoidy; Tomáš Minařík:Jaké informace přináší varovná vokalizace ťuhýka obecného (Lanius collurio)?; Kateřina Kopecká: Obrana hnízd ťuhýka obecného (Lanius collurio) vůči krkavcovitým ptákům: Ovlivňuje intenzitu aktivního mobbingu velikost predátora ?;

26.10. beginning at 15.00 in Institute of Entomology! presenatations of PhD. theses in English: Michal Plátek: Habitat preference and dynamics and management of insects on old trees; Pavel Vrba: Thermal ecology of mountain and lowland butterflies; Veronika Roubová: Social ecology of Barbary macaques; Alena Cibulková: Generalization in mimetic complexes: birds and insects;

2.11. Tomáš Svozil:Termoregulace horských motýlů rodu Erebia, mezidruhové srovnání druhů s odlišnými velikostmi a habitatovými preferencemi; Alexandra Průchová: Význam search image v přístupu ptáků ke kořisti. Význam barvy a tečkovaného vzoru ve výstražné signalizaci slunéček; Jitka Stehlíková: Dominanční hierarchie lemurů vari;

9.11.Zuzana Jůzlová: Variabilita zpěvu a funkce imitací u sedmihláska hajního (Hippolais icterina); Václav Luka: Ekologie puštíka obecného (Strix aluco) na dvou vybraných lokalitách ve středních Čechách; Lucie Pleštilová: Morfologie sluchového aparátu podzemních hlodavců; Monika Nováková: Magnetická orientace u hlodavců;

16.11.  Lukáš Drag: Phylogeography of the Rosalia longicorn (Rosalia alpina); Peter Mühlböck: Impact of small rodents on food sources in diverse vegetation conditions; Michal Němec: Cognitive abilities of red-backed shrike; Radka Jungová: Impact of landscape structure changes on the genetic variability of endangered butterfly species;

23.11. Luděk Milan: Vliv barevných vzorů na kategorizaci predátora u sýkory koňadry (Parus major); Petra Tumová: Klíčové znaky, prototypy a koncepty ve vizuálním rozpoznávání predátorů - laboratorní experimenty se sýkorou koňadrou; Tereza Bradáčová: Prostorová aktivita a biotopové preference tří kryptických netopýrů (Myotis alcathoeM. mystacinus a M. brandtii) v oblasti syntopického výskytu;

30.11. Jarmila Smiešková: Vliv faktorů na reprodukční parametry koloniálně hnízdících ptáků a mechanismy komunikace; Michaela Nováková: Role personality v prostorové orientaci hlodavců; Miroslav Bažant: Reprodukční strategie poláka velkého: genetická studie;

7.12. Ivana Nováková: Role personality v sociálních interakcích; Iveta Bartůšková: Jak podmiňuje charakter lesních okrajů biodiverzitu v agrární krajině: vliv na distribuci a početnost rozdílných skupin bioty; David Strnad: Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů;

14.12. odpadá - Vánoční besídka

21.12. odpadá

4.1. v 17 hodin: Jiří Hruška: Ohrožená příroda Indonésie

Přednášející Jiří Hruška Vám přírodu i kulturu Indonésie na suchu i pod vodou ve fotografiích a videu představí tak, jak ji měl možnost poznat během 14 let cestování a pobytů. Současně Vás seznámí s již realizovanými a plánovanými projekty k ochraně přírody Indonésie. 

11.1. Kateřina Nováková: Tropical phloem-feeding bark beetles (Col., Curc.: Scolytinae: Cryphalina): host specificity and evolution of interactions with hosts; Richard Čtvrtečka: Host specifity of fruit atacking weevils in New Guinea lowland rain forest; Philip Thomas Butterill: Community Eology of Gall-inducing Insects in the Tropical Rainforests of Papua New Guinea;