Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Seminář magisterského oboru zoologie PDF Tisk Email

kzlogo80invletní semestr 2012, středa, 15 minut po skončení semináře ze zájmové zoologie, Veselovského posluchárna

22.2. doktorský seminář

Mona Awad: Reproductive biology of ladybird beetles; Jana Šlancarová: Land Abandonment in Eastern Mediterranean – Effects on Butterfly and Moth Communities with respect to Management and Altitude Range; Jan Hrček: Caterpillar - parasitoid food webs in Papua New Guinea rainforests;

29.2. David Blažek: Autekologie lokální populace ještěrky zelené (Lacerta viridis) z Českého krasu; Tereza Drábková: Reakce sýkory koňadry na výstražné a nevýstražné signály hmyzí kořisti; Martin Hůlka: Taxonomická variabilita tarzálních žláz u savců;

7.3. doktorský seminář: Irena Slámová: Phylogeny of the genus Erebia. Thermoregulation and microhabitat choice in butterflies of the genus Erebia; Anežka Pavlíková: Pollination role and ecological strategy of hoverflies (Diptera: Syrphidae: Eristalini); Pavel Duda: Human socio-ecological and cultural adaptations: Phylogenetic approach; Pavel Šebek: Constructing population model of Rosalia longicorn (Rosalia alpina);

14.3. doktorský seminář: Petr Vlašánek: Demographic structure and mobility of selected species of butterflies in tropical rain forest of Papua New Guinea; Eliška Padyšáková: The roles of different pollinators in plant pollination systems in Bamenda Highlands, Cameroon;

21.3. Adéla Novotná: Hospodářské zázemí hradních areálů z období vrcholného středověku. Případová archeozoologická studie hradu Hus (okr. Prachatice); Tomáš Zítek: Evoluce stavby hnízd u hovniválů (Scarabaeidae: Scarabaeinae); Michaela Holubová: Druhové složení a velikost rybích hejn volné vody kaňonovité nádrže; 

28.3. Kateřina Lapáčková: Strategie ochrany izolovaných populací užovky stromové (Zamenis longissimus) v Evropě; Sylvie Tíkalová: Ontogenetický vývoj lopatkového pletence vybraných druhů ocasatých obojživelníků; Aneta Fremlová: Zrakové schopnosti afrických podzemních hlodavců; Tereza Holicová: Individuální značení obojživelníků - sledování pohybu jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis) na vybraných lokalitách;

4.4. Ivana Nováková: Role personality v sociálních interakcích; Michaela Nováková: Role personality v prostorové orientaci hlodavců; Kateřina Kopecká: Obrana hnízd ťuhýka obecného (Lanius collurio) vůči krkavcovitým ptákům: Ovlivňuje intenzitu aktivního mobbingu velikost predátora ?; Zuzana Karlíková: Jak sýkory rozpoznávají jedlou a nejedlou kořist;

11.4. Lukáš Vejřík: Some aspects of early life history of perch (Perca fluviatilis L.) in reservoirs and newly created lakes; Vladislav Mašín: Faktory ovlivňující líhnivost vajíček slunéček; Tereza Vlasatá: Úkrytová ekologie netopýra Brandtova (Myotis brandtii) a netopýra vousatého (Myotis mystacinus);Justina Valchářová: Zhodnocení monitoringu evropsky ohroženého druhu bourovce trnkového (Eriogaster catax);

David Strnad: Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů;

18.4. doktorský seminář

Klára Šíchová: Does early development influence ontogeny of personality types in common voles, Microtus arvalis?; Ondřej Kaman: Leaf mining moths of New Guinea - an unoccupied niche for taxonomists; Martina Balzarová: Ecology and etology of Red Sea anemone shrimps; Lubomír Piálek: Speciation mechanisms of neotropical cichlids;

25.4. doktorský seminář

Robert Tropek: Importance of postindustrial sites for ecology and conservation of arthropods; Klára Doubnerová: Comparetive historical biogeography of characoid fishes in the central La Plata drainage; Marie Voldřichová: Evolution of morphological and behavioral traits in the family Bovidae and Cervidae; Ludmila Pohlová: Genetic variability and phylogeographic structure of selected mammal species bred in captivity;

2.5. Miloš Vitámvás: Smyslové schopnosti rypošovitých při vyhledávání potravy; Lucie Drahníková: Šelmy v městském prostředí: studium rozšíření, habitatových preferencí a vybraných aspektů prostorové ekologie; Lucie Tolarová: Jsou schopni subhominoidní primáti rozpoznat v zrcadle sami sebe?; Nella Mladěnková: Změny vybraných fyziologických parametrů na různé stresové podněty u rypoše obřího (Cryptomys mechovii); Arnošt Kudrna;

9.5. doktorský seminář: Ludmila Oliveriusová: Magnetic orientation in rodents; Jana Smrčková: Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of the phylogenetic trees; David Novotný: Moths in agricultural landscape; Pavel Jaška: Song and individual recognition in songbirds;

16.5. 15.00 Daniel Volák: Reagují tamaríni na svůj obraz v zrcadle jako na jiného jedince nebo jsou schopni poznat sami sebe?; Eliška Perlová: Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio): Ovlivňuje intenzitu aktivního mobbingu velikost predátora?; Josef Šalom: Přítomnost/nepřítomnost klíčových znaků predátora jako faktor ovlivňující antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio); Isabela Okřinová: Paleoekologie psovitých šelem (Carnivora, Canidae);

23.5. 15.00 Pavlína Wiedenová: Testování sociální termoregulace u rypošovitých, vliv psychosociálního faktoru; Ivan Mikuláš: Historická biogeografie sladkovodních ryb JV Asie; Anna Elexhauserová: Osidlují "bold" jedinci u drobných zemních hlodavců habitatové okraje a obnovovaná pole?; Veronika Dvořáková: Individuální rozpoznávání vokalizace u rypošů;

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack