Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Seminář ze zájmové zoologie PDF Tisk Email

kzlogo80zimní semestr 2010, středa 15.00 Veselovského posluchárna:

12.1. Adam Dušek (Oddělení etologie, VÚŽV, v.v.i.; PřF UK): Jak nehodnotit prenatální maskulinizaci

Fenotypická variabilita savců není ovlivněna pouze geneticky, ale také vlivy prostředí. Mezi ně patří i pohlavní hormony, kterým je plod vystaven během březosti v děloze matky. Ty ovlivňují utváření jeho fenotypu, včetně morfologie. Obecně uznávaným markrem prenatální maskulinizace (nebo feminizace) se stala tzv. ano-genitální vzdálenost (AGD, tj. vzdálenost mezi pohlavním a řitním otvorem). Pro ověření spolehlivosti AGD, jako možného markeru prenatální maskulinizace, byla testována vývojová stabilita (opakovatelnost) AGD v průběhu postnatálního vývoje. Opakovatelnost AGD byla celkově nízká, což naznačuje vývojovou nestabilitu AGD. Tento znak proto nelze považovat za spolehlivý marker prenatální maskulinizace.

13.10. Jan Dušek (Daphne): Ohrožení a ochrana ichtyofauny v ČR

Vítězové a poražení - jak se ve 20. století změnila naše rybí fauna. Největší současní nepřátele našich ryb. Rybáři, vodohospodáři a ochrana přírody – proč se ryby chrání obtížněji než ostatní živočichové? Úspěchy a prohry v ochraně naší rybí fauny.

20.10. 10 minut po skončení semináře magisterského oboru zoologie začátek schůze katedry: Jak dál s bakalářskými diplomkami a další témata (magisterské specializace, eseje jako součást zkoušek...)

27.10. Jakub Straka (PřF UK, Praha): Evoluce kukaččího chování u včel

Kukaččí chování vzniklo u včel mnohokrát nezávisle a mnohem dříve než u ptáků. Životní strategie kukaččích včel je nesmírně variabilní, a samozřejmě je zacílena především na to, jak převést svého hostitele. Z tohoto důvodu je mnoho druhů striktně specializovaných, ale najdou se i generalisti. V současné době pracuje několik týmů, včetně našeho, na rozkrytí některých tajů z evoluce kukaččích včel. A na co jsme přišli? Překvapivě, nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, a tak studium biologických procesů přináší řadu zajímavých překvapení.

3.11. Tereza Mináriková (AOPK, Praha): Výzkum v rámci záchranných programů - nezbytnost nebo luxus (za peníze daňových poplatníků)?  - seminář kvůli nemoci odpadá !

10.11. Radka Reifová, Jiří Reif (PřF UK, Praha): Mezidruhové interakce a evoluce reprodukční izolace u dvou druhů slavíků

Kdy se oba slavíci od sebe oddělili? Jakým způsobem mezi nimi probíhala výměna genetického materiálu? Jaké jsou evoluční důsledky jejich mezidruhové kompetice? Jak časté je mezidruhové křížení a jak se projevuje ve fenotypu? Dochází mezi druhy ke kopírování zpěvu a ovlivňuje jejich hybridizaci? Cesty k řešení těchto otázek Vám nastíníme v naší přednášce

17.11. odpadá (Výstup na Kleť)

24.11. Václav Zámečník (ČSO, Praha): Ptáci a zemědělství

Příspěvek představí současnou podobu společné zemědělské politiky EU a její dopady na polní ptáky. Podle monitoringu běžných druhů ptáků dochází právě u polních ptáků k největšímu poklesu početnosti, přestože v zemích EZ existuje celá řada dotačních programů, které jim mají vytvářet vhodné životní podmínky. V příspěvku budou představeny programy s pozitivním i negativním přínosem pro ptáky a další možnosti, jak ptactvo podpořit.

1.12. Dušan Romportl (PřF UK, Praha): Geografické informační systémy a zoologický výzkum

Cílem semináře je představení možností využití geografických informačních systémů v zoologických a ekologických disciplínách. V úvodu budou představeny typy geografických dat s důrazem na geodatabáze využitelné v zoologickém výzkumu. Větší část semináře bude věnována ukázkám konkrétních studií s využitím geoinformatických analýz (hodnocení změn prostorového rozšíření, analýzy preference prostředí, habitatové modely potenciálního výskytu na příkladech různých živočišných druhů).

8.12. Zuzana Musilova (Laboratoř genetiky ryb ÚŽFG AVČR, Liběchov): Nejen o rybách Angoly aneb trocha fylogeografie a barcodingu v Africe

Angola představuje jedno z „bílých míst“ na mapě Afriky co se týče prozkoumanosti (ichtyo)fauny. Díky rozvojovým projektům ČZU v Angole se podařilo získat unikátní materiál ryb a přispět k výzkumu diverzity ichtyofauny v oblasti, jejíž vody odtékají do pěti afrických veletoků. Ryby byly podrobeny genetické analýze a sekvence DNA použity jednak pro barcoding a jednak pro fylogeografickou analýzu vybraných druhů cichlid. Ukázalo se, že jsem-li ryba, nemusí být až tak důležité, z jakého povodí pocházím...

15.12.  Milan Štech a kol. (Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice): Výsledky letní autobusové exkurse do Makedonie a Bulharska (společný seminář s katedrou botaniky) -seminář začíná v 17:30, po semináři vánoční besídka !!!

5.1. Martin Konvička a kol. (PřF JU, České Budějovice): Výzkumné aktivity v zemi předků

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack