Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka
Riegert Jan, Mgr., Ph.D. PDF Tisk Email

riegert_-_photo- Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev.

Publikační činnost
Kontakt

Narozen:

11.4.1977 v Příbrami

Jazyky:

- aktivně anglicky

Vzdělání:

- 2005 – Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice.

Téma diplomové práce: Ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí

- 2000 – Mgr., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice.

Téma diplomové práce: Potravní ekologie a reprodukční úspěšnost poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích

- 1998 – Bc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice.

Téma diplomové práce: Potrava poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích

Zaměstnání:

- od roku 2005: Odborný asistent na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích

Praxe a výzkumné aktivity:

- Výzkumné expedice do Kamerunu (2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2016)

- Zřízení výzkumné stanice v Bamenda Highlands, Cameroon (2008)

- Recenzent odborných časopisů (Journal of Field Ornithology, Journal of Ornithology, African Journal of Ecology, Acta Ornithologica, Behaviour, Buteo, Bird Study, Oikos, Animal Biology, Journal of Raptor Research, Heredity, Folia Zoologica)

- Kroužkovací licence (č. 885/1998)

Kvalifikační kurz na ochranu zvířat proti týrání (2014, č. CZ01630)

Kvalifikační kurz na ochranu zvířat proti týrání (2009, č. CZ00129)

Pedagogická činost:

- Ekologie ptáků, KZO/382

- Systematická ornitologie, KZO/384 (přednášky a skripta)

- Ornitologie, KZO/383

- Ornitologické exkurze, KZO/373

- Cvičení ze Zoologie vyšších obratlovců, KZO/156

- Cvičení k Ekologii živočichů (KBE/125)

- Terénní praxe I (FBI/002)

- Terénní praxe II (FBI/190)

Nabídka bakalářských, diplomových a dizertačních prací:

- variabilita hlasových projevů skřivana lesního (Lullula arborea)

- kompetiční schopnosti skřivana lesního (Lullula arborea)

Skřivan lesní v současnosti vykazuje rostoucí populační trend v rámci ČR i Jižních Čech. Jedná se o jeden z nejméně studovaných druhů, přestože v jeho zpěvu bylo zaznamenána celá řada imitací a improvizací. V průběhu práce se nabízí rozšíření na Evropskou úroveň.

- variabilita hlasových projevů rákosníka zpěvného (Acrocephalus palustris)

variabilita hlasových projevů drozda zpěvného (Turdus philomelos)

Oba druhy patří mezi ptačí imitátory. Jedná se o běžné druhy, dosud však u nich nebyly studovány funkce a variabilita imitací. 

- ekologie a ochrana dalších vybraných druhů ptáků (záleží na domluvě)

Školitelství:

Ukončené diplomní práce:

- Hralová, N. (Mgr.)

Pohnízdní disperze kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v jižních Čechách, 2016

- Chmel, K. (Mgr.)

Hnízdní ekologie bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) v bývalém VVP Ralsko, 2013

- Hralová, N. (Bc.)

Mortalita ptáků na elektrickém vedení v ČR, 2012

- Vrána, J. (Bc.)

Reprodukční systémy a ekologické nároky chřástalovitých (Rallidae), 2012

- Luka, V. (Mgr.)

Hnízdní úspěšnost a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco), 2012

- Jůzlová, Z. (Mgr.)

Variabilita zpěvu a funkce imitací u sedmihláska hajního (Hippolais icterina), 2012

- Smiešková, J. (Bc.)

Long-term reproductive success in some Ardeidae, 2012

- Chmel, K. (Bc.)

Vliv faktorů na reprodukční parametry bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a b. černohlavého (S. torquata), 2011

- Luka, V. (Bc.)

Složení potravy a reprodukční úspěšnost puštíka obecného (Strix aluco), 2010

- Jůzlová, Z. (Bc.)

Variabilita zpěvu sedmihláska hajního (Hippolais icterina) v urbánním prostředí, 2010

- Štorek, V. (Bc.)

Potravní chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) v Českobudějovické pánvi, 2009

- Fainová, D. (Mgr., fakultní garant)

Genetická variabilita evropské populace rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus), 2008

- Kapoun, O. (Bc., odborný konzultant)

Společenstva drobných savců v okolí Českých Budějovic a populační ekologie hraboše polního (Microtus arvalis), 2007

- Lövy, M. (Mgr.)

Potravní chování a složení potravy kalouse ušatého (Asio otus) v městském prostředí, 2007

- Mikeš, V. (Mgr.)

Potravní ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) na gradientu urbanizace, 2006

- Fainová, D. (Bc.)

Potravní strategie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích, 2006

- Lövy, M. (Bc.)

Potravní ekologie kalouse ušatého (Asio otus) v Českých Budějovicích, 2004

- Mikeš, V. (Bc.)

Potravní chování městských a mimoměstských poštolek obecných (Falco tinnunculus), 2003

Probíhající diplomní práce:

- Luka, V. (Ph.D.), zadáno 2012

Potravní ekologie a lovecké preference puštíka obecného (Strix aluco)

- Chmel, K. (Ph.D.), zadáno 2013

Struktura ptačích společenstev na vertikálním gradientu lesa na Papui Nové Guinei

- Šťastný, V. (Mgr.), zadáno 2016

Habitatové preference ptáků na vybraných mokřadech SV Čech a optimalizace managementových opatření v PP Sedmihorské slatiny

- Svobodová, Y. (Mgr.), zadáno 2017

Ontogenetický vývoj a behaviorální projevy ledňáka modrokřídlého (Dacelo leachii) v zájmovém chovu

Granty:

Hlavní řešitel

- GAAV (IAA 601410709, 2007-2010): Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech

- FRVŠ (G4-1057, 2004): Potravní ekologie poštolky obecné v městském a mimoměstském prostředí

- GAJU (04-GAJU-59, 2003): Optimalizace individuální potravní strategie u městských poštolek obecných (Falco tinnunculus)

Spoluřešitel

- GAJU (156/2013/P) Tropická biodiverzita na úrovni populací, společenstev a ekosystémů

- GAJU (156/2010/P) Studium potravních sítí v tropických ekosystémech (Nová Guinea, Afrika)

- Grant Magistrátu statutárního města České Budějovice (2010): Rekonstrukce přírodovědné naučné stezky: Stromovka – centrum

- Grant Magistrátu statutárního města České Budějovice (2008): Přírodovědná naučná stezka: Stromovka – centrum

- FRVŠ (č 21-0786, 2002): Potravní ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí

Vyžádané přednášky:

- Riegert, J. 2006: Ecology of urban kestrels in a medium sized city. Adam Mickiewicz University, Dept. of Behavioural Ecology, 9.3. 2006, Poznań.

Účast na konferencích:

- Zoologické dny 2016, 11.-12.2. České Budějovice.

- Zoologické dny 2008, 14.-15.2. České Budějovice.

- BES – TEG Ph.D./Postdoc meeting. University of Leeds, 7-8 March 2007, UK.

- Ornitologická konference 22.-24. září 2006: „Srdcem a rozumem“ 80 let České společnosti ornitologické, Mikulov na Moravě.

- 11th Pan-African Ornithological Congress, 19-25 November 2004, Djerba-Tunisia.

- Ornitologická conference “Dravci a sovy 2004, 24.9-26.9. 2004, Mikulov”.

- Annual Meeting of British Ecological Society, Lancaster University 7-9 September 2004, UK.

- 6th World Conference on Birds of prey and Owls, Budapest, Hungary, 18-23 May 2003.

- Ornitologická konference „Dravci a sovy 2002, Mikulov”.

- 4th Euroasian Congress on Raptors. 25-30 September 2001, Seville, Spain.

- Praga 2000 Natura megapolis, 28.8.-3.9.2000, Praha.

Členství v organizacích:

- Centaurea – sdružení pro monitoring a management krajiny (člen rady, 2006-2013).

Jiné aktivity:

- člen ASJU (2007-2011).

- člen komise pro evidenci majetku (od roku 2011).

- člen Rady SGA (od roku 2012).

- člen odborné komise dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (od roku 2013).

- člen komise REKOZ (od roku 2015).

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack