Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Mapa stránek Diplomové práce Běžící doktorandské práce
Mapa stránek
Up

Běžící doktorandské práce

Spatial structure and community dynamics of arboreal ants in tropical rain forest

Systematika a fylogeografie jepic rodu Epeorus Eaton, 1881 (Heptageniidae) Kavkazu a přilehlých oblastí

Vznik a funkce potravního search image u ptáků

Vliv parazitace na osobnostní rysy chování hrabošů

Mechanistic View on Plant-Pollinator Networks

Role personality v diskriminačních a kategorizačních procesech u ptáků

The role of symbionts and pollinating insects in plant speciation along altitudinal gradients

Ekologie a taxonomie minujících motýlů čeledi Gracillariidae na Nové Guineji

Životní strategie rybáka dlouhoocasého Sterna paradidaea

Ecology and Community Structure of Saproxylic Beetles in Czech Republic

Fylogeografie holarktických druhů motýlů ve vztahu k jejich biotopu

Peniální a bakulární morfologie savců

Comparative phylogeography of the Mongolian region based on its mammals

Evolution of functionaly important genes in populations of Galapagos mockingbirds (Mimus spp.) with regard to their parasites

Top-down Control of Arthropods and Herbivory by Key Predators in the Understorey and the Canopy in Tropical Forest

Možnosti a způsoby aktivní ochrany saproxylického hmyzu

Využití hlasů ptáků pro akustický monitoring

Treecreeper ( Certhia Certhidae Passerformes) inter-specific interactions

Changes in biodiversity of moth along an altitudinal gradient of Mt. Cameroon

Fylogeografie drobných savců v horských oblastech východní Afriky

Význam individuální variability pro potravní vztahy hmyzu a pavouků

Impact of Changing Environmental Conditions on Pollinator and their Interactions with Plants

Zarůstající mediteránní krajina: Změny společenstev motýlů na velkém prostorovém měřítku s ohledem na způsob obhospodařování a výškový gradient

Komplementarita morfologických znaků v interakcích mezi rostlinami a živočichy

Biologie dravých druhů ryb v uměle vytvořených nádržích a jezerech

Ekologie potravních sítí mezi rostlinami a herbivorním hmyzem v tropických lesích Nové Guineje

Morfologie sluchového aparátu u podzemních hlodavců

Potravní a ekologické strategie pestřenek (Diptera: Syrphidae: Eristalini)

Evoluce sociálního chování šelem

Orientace a navigace u norníka rudého založená na magnetorecepci

Vliv stresových situací na fyziologické parametry u hlodavců

Biologie afrických hlodavců se zaměřením na rypošovité

Osobnost u primátů: Metodika hodnocení, mezidruhová porovnání a souvislost s charakteristikami jedince

Hnízdní a potravní ekologie vrabce dobácího ve venkonvském a městském prostředí

Cross continental assemblages of seed- and fruit-feeding insects in tropical rainforests: ecological and phylogenetic comparisons

Faktory strukturující motýlí společenstva druhově bohatého submediterálnního regionu

Socio-ekologické a kulturní adaptace člověka: Fylogenetický přístup

Ekologie a aktivita hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus), endemického druhu pohoří Bale v Etiopii

Vnitrodruhová variabilita v chování hlodavců a faktory působící na vývoj osobnostních projevů jedince

Individuální rozdíly v antipredačním chování a jeho příčiny

Ekologie lesního společenstva ptáků na Papui Nové Guinei

Způsob učení a úspěšnost řešení kognitivních úloh

Zarůstající mediteránní krajina: Změny společenstev motýlů na velkém prostorovém měřítku s ohledem na způsob obhospodařování a výškový gradient

Key factors affecting composition and diversity of saproxylic beetle assemblages

Výzkum evolučních trendů v rozvoji obranných mechanismů hostitelských rostlin a jejich dopad na strukturu splečenstev herbivorního hmyzu v temperátním pásu a v tropech

Evoluce morfologických a behaviorálních znaků v čeledi Bovidae a Cervidae

Ekologie společenstev hmyzu obývajících efemérní habitaty

Mrtvé dřevo nebo staré stromy? Dynamika stanovišť saproxylického hmyzu v různých managementových režimech s ohledem na mobilitu a populační dynamiku modelových druhů

Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči

Mechanisms structuring arboreal ant communities in New Guinea during tropical forest succession

Phylogeography and evolution of Malanesia and SouthPacific ants- from species to populations

Prostorová aktivita a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)

Nemateřská péče o mláďata jako prostředek k regulaci vztahů

Kontrasty historické biogeografie dvou protilehlých oblastí Neotropů

Hnízdní ekologie a reprodukční chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria)

Ekologie a etologie sasankových krevet

Osobnostní rysy hlodavců a jejich koreláty

Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of phylogenetic trees

Social Ekology of Barbary Macaques

Community structure of caterpillar parasitoids from tropical rain forest

Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců

Behavioral ecology of the Little Owl (Athene noctua) in Central European farmland

Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)

Habitatové preference, stanovištní dynamika a managment hmyzu vázaného na staré stromy

Populační struktura savců v kontextu fragmentace krajiny

Fylogeografie tesaříka alpského (Rosalia alpina)

Vliv drobných zemních savců na vybrané potravní zdroje za odlišných vegetačních podmínek

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack