Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Mapa stránek Diplomové práce Ukončené bakalářské práce
Mapa stránek
Up

Ukončené bakalářské práce

Bergmannovo pravidlo: současná perspektiva

Hospodářské zázemí hradních areálů z období vrcholového středověku. Případová archeozoologická studie hradu Hus (okr. Prachatice)

Jsou znaky savčího chování fylogeneticky hodnotné a jak moc?

Stanovení skutečného denního racionu kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) zimujícího na Vltavě v Praze Tróji

Hostitelská specifita temperátních kůrovcovitých

Detekce fluorescenčně značené kořisti ve střevech predátorů a scavengerů, dynamika scavengingu v modelovém experimentu

Identifikace zdrojových populací želvy paprsčité (Astrochelys radiata) chovaných v lidské péči

Hybridizace krokodýlů z evolučního a ochranářského hlediska

Čichové schopnosti podzemních savců při lokalizaci potravy: náhodné či nenáhodné vyhledávání?

Netopýři v chatových osadách: druhová diversita a úkrytové preference

Funkční diverzita ptačích společenstev na ostrovech Oceánie

Vazba mezi dominancí a osobnostními rysy u sociálně a solitérně žijících obratlovců

Variabilita v sociálním chování koní domácích a zdivočelých

Fylogenetická analýza sexuálního a ontogenetického dichromatismu gibonů

Kritická analýza "6. masové extinkce" na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů

Cvakavé zvuky při chůzi u turovitých (Bovidae)

Dělba práce a polyethismus v koloniích sociálních rypošů

Význam sněhových výležisek v aridních horách pro brouky a ptáky

Kritická analýza "Šesté masové extinkce" na příkladu recentních savců: velikost areálu, biogeografie a potenciální fosilizovatelnost

Bergmannovo pravidlo: současná perspektiva

Struktura společenstev hálky tvořících členovců na vrbách

Explorace zrcadla a seberozpoznávání u vybraných skupin primátů

Variabilita jepic druhové skupiny Baetis fuscatus (Insecta, Ephemeroptera, Baetidae)

Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii

Vliv aktivního hospodaření na diverzitu květomilného hmyzu v doubravách Národního parku Podyjí

Jsou znaky savčího chování fylogeneticky hodnotné a jak moc?

Taxonomická variabilita tarzálních žláz u savců

Antipredační chování vybraných druhů hlodavců

Ekologické interakce šoupálka dlouhoprstého a šoupálka krátkoprstého

Mění se somatické parametry divokých zástupců kočkovitých šelem v lidské péči?

Analýza pohlavních rozdílů v žaberních aparátech našich kaprovitých ryb

Fylogeografie holarktických ptáků

Archeozoologie jihočeského přemyslovského hradiště Na Jánu v Netolicích

Vliv zbarvení predátora na reakce ptáků na krmítku

Sukcese saproxylických brouků na pasekách v doubravách NP Podyjí

Faktory ovlivňující cirkadiánní aktivitu podzemních savců

Reakce vrabce polního na slunéčko východní (Harmonia axyridis)

Vliv vysychání vody na vývoj pulců Rana temporaria

Ontogenetický vývoj lopatkového pletence u vybraných druhů ocasatých obojživelníků

Personalita v chování a její možná účast při orientaci hlodavců – literární rešerše

Srovnání explorační aktivity dvou druhů podzemních hlodavců s odlišným sociálním systémem

Preference pravé a levé horní končetiny a její stabilita u primátů

Jaké informace přináší varovná vokalizace ťuhýka obecného (Lanius collurio)?

Review of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Czech Republic

Reakce sýkory koňadry na výstražné signály aposematického hmyzu

Role personality v sociálních interakcích

Preference základních složek potravy mravenci se zaměřením na středoevropskou faunu

Čichová komunikace u starosvětských opic a lidoopů

Revision of the genus Caledonica Chaudoir (Coleoptera: Cicindelidae)

Mezidruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris) a šoupálka krátkoprstého

Reprodukční systémy krypticky žijících savců se zaměřením na podzemní hlodavce

Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: krmítkové experimenty

Vývoj mikrosatelitních markerů pro druhový komplex Crenicichla mandelburgeri (Teleostei: Cichlidae)

Obrana hnízd ťuhýka obecného (Lanius collurio}) vůči krkavcovitým ptákům: Ovlivňuje intenzitu aktivního mobbingu velikost predátora?

Společenstva vážek odvodňovacích kanálů - Radovesické výsypky

Reagují tamaríni na svůj obraz v zrcadle jako na jiného jedince nebo jsou schopni poznat sami sebe?

Analýza varovných hlasů sýkory koňadry Parus major

Faktory ovlivňující líhnivost vajíček slunéček

Evoluce hnízdního chování koprofágních brouků (Scarabaeidae: Scarabaeinae)

Zrakové schopnosti afrických podzemních hlodavců čeledi Bathyergidae

Důsledky predace parazitovaných hostitelů pro parazitoidy housenek

Vliv kolísání nabídky drobných savců na složení potravy a reprodukční úspěšnost u puštíků roda Strix

Personalita u reakce na signály ohrožení u norníka rudého

Pohřby zvířat v době bronzové

Individuální značení a rozpoznávání obojživelníků

Partnerský výběr u bodlinatky sinajské Acomys dimidiatus

Vyhodnocení monitoringu evropsky významného druhu Eriogaster catax (Lepidoptera)

Autekologie lokální populace ještěrky zelené (Lacerta viridis) z Českého krasu

Manipulační hypotéza: kritická revize publikovaných prací o parazitických bezobratlých

Rodičovské investice u hrabošů s různým reprodukčním systémem

Reprodukční systémy a ekologické nároky čeledi Rallidae

Populační genetika dvou ohrožených perleťovců moravských Karpat

Polymorfizmus zbarvení kukel slunéček

Faktory ovlivňující cirkadiánní metabolickou aktivitu podzemních savců

Experimentální studium realizovaného poměru pohlaví u jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne)

Projevy magnetorecepce obratlovců

Aktuální míra ohrožení jako parametr ovlivňující intenzitu mobbigu u terestrických obratlovců

Dominanční hierarchie a metodika jejího výzkumu

Mortalita ptáků na sloupech vysokého napětí v ČR

Jak podmiňuje charakter lesních okrajů biodiverzitu v agrární krajině: vliv na distribuci a početnost rozdílných skupin bioty

Habitatové preference obojživelníků u nás a ve světě

Zhodnocení monitoringu evropsky ohrožených druhů modráska bahenního (Phengaris nausithous) a m. očkovaného (P. teleius)

Vliv lučního managementu na abundanci sledovaných druhů střevlíků (Carabidae)

Vliv vzhledu očí na zobáku na rozpoznávání predátorů sýkorou koňadrou (Parus major)

Rozdíly v chování u druhů vytvářejících vícedruhové skupiny z podčeledi Callitrichinae

Personalita v průzkumovém chování norníka rudého

Složeni a sukcese arachnocenóz kamenolomů xerotermních lokalit CHKO Blanský les

Význam barvy a tečkovaného vzoru ve výstražné signalizaci slunéčka Harmonia axyridis

Mezidruhová agresivita rehka domácího (Phoenicurus ochruros) vůči rehku zahradnímu (Phoenicurus phoenicurus).

Long-term trends in fledging success of some Ardeidae

Příčiny úbytku vrabce domácího v různých typech sídel - biotop? hnízdiště? potrava?

Evoluce sexuálně dimorfního zbarvení a nápadných struktur v řádu Galliformes v celkovém a detailním pohledu

Vliv predátora na pohybovou aktivitu larev ropuchy obecné (Bufo bufo).

Rozmnožování a reprodukční strategie rosničky zelené (Hyla arborea) ve vztahu k velikosti jedince.

Vybrané populačně genetické parametry drobných savců podél antropogenních bariér.

Jak ptáci kategorizují a diskriminují reálné a abstraktní objekty?

Hnízdní biologie bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a černohlavého (Saxicola torquata)

Složení potravy a reprodukční úspěšnost puštíka obecného (Strix aluco)

Ekologie střevlíků (Coleoptera: Carabidae) lučních stanovišť

Naivní ptačí predátoři a aposematická kořist

Srovnání navigačních schopností dvou druhů rypošů s odlišným sociálním systémem.

Variabilita zpěvu sedmihláska hajního (Hippolais icterina) v urbánním prostředí

Sukcese společenstev koprofágních listorohých brouků (Succession of dung beetle communities within a dung patch)

Detekce světla o solitérního rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) a eusociálního rypoše obřího (Cryptomys mechowi)

Ontogenetický vývoj os penis a popis morfologie os clitoridis u našich hlodavců

Ochrana obojživelníků s důrazem na terestrickou fázi života (literární rešerše)

Přehled faktorů ovlivňujících kojení antilop a turů

Antipredační chování hlodavců – review doplněné jednoduchým experimentem

Jak ptáci rozpoznávají predátory a kompetitory

Ekologické a evoluční faktory určující složení společenstev folivorního hmyzu na stromech v lesích mírného pásma

Kategorizace na základě znaků u ptáků, s důrazem na rozlišování predátorů

Chování savců a ptáků exponovaných zrcadlu

Magnetická orientace u obratlovců se zvláštním zaměřením na savce

Vývoj sociálního chování a srovnávací etologiedvou druhů lišek Vulpes chamaa Vulpes zerda

Nové metody studia hybridních zón obojživelníků

Reprodukční biologie nového druhu rypoše rodu Fukomys (Bathyergidae, Rodentia)

Vokalizace a socialita u rypošů

Je zrcadlový test univerzální pro stanovení sebeuvědomování u zvířat ? - literární rešerše

Historický vývoj populace bobra evropského (Castor fiber) v jižních Čechách

Potravní strategie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích

Testování čichových schopností rypoše stříbřitého (Heliophobius ergentecinereus) při lokalizaci potravy

Populační struktura a přežívání hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) ve fragmentované krajině

Fylogeneze a ekologie fosilních druhů psovitých šelem (Carnivora, Canidae)

Poměr pohlaví a velikosti vrhu u myši sinajské (Acomys dimidiatus)

Dynamika prostorového rozmístění mravenišť na lokalitě s výskytem myrmekofilního hnědáska (Maculinea alcon)

Metody studia početnosti netopýřích populací: výhody, nevýhody, omezení a možnosti řešení

Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio)

Proteinové geny ve fylogenetice živočichů

Chladová odolnost hmyzu - vliv velikosti těla

Společenstva xylofágního a xylobiontního hmyzu na dubech v lužním lese: Vliv zastoupení dubu a struktury lesa

Srovnání metod ke studiu mezihnízdní agresivity a kompatibility kolonií u Monomorium pharaonis

Fylogenetické postavení mechovky (Ectoprocta) s hodnocením fylogenetického signálu částečné sekvence genu pro 28S rRNA druhu Plumatella repens (Phylactolaemata:Plumatellidae)

Aposematismus motýlů čeledi Nymphalidae: testování poživatelnosti vybraných evropských druhů hnědásků pro ptačího predátora

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack