Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Mapa stránek Diplomové práce Ukončené magisterské práce
Mapa stránek
Up

Ukončené magisterské práce

Diverzita a biogeografie rodů Australoheros, Gymnogeophagus a Crenicichla (Perciformes: Cichlidae) v provincii Misiones, Argentina

Autor: Piálek Lubomír

Školitel: Říčan Oldřich

Obhájeno: 2009

 

Vliv sociální termoregulace na bioenergetiku mláďat rypošů r.Fucomys

Fenotypové charakteristiky a úspěšnost párování koroptve polní (Perdix perdix)

Fenotypová plasticita vodního hmyzu

Diverzita a biogeografie rodů Australoheros, Gymnogeophagus a Crenicichla (Perciformes: Cichlidae) v

Motýli českých maloplošných chráněných území - analýza s ohledem na funkční vlastnosti

Distribuce šelem uvnitř a na okraji lesních habitatů

Vliv handlingu na osobnostní rysy hraboše polního (Microtus arvalis)

Evoluce zbarvení v řádu hrabavých

Potravní a ekologické strategie pestřenek (Diptera: Syrphidae: Eristalini)

Fragmentace a savčí predátoři v lesních habitatech: faktory ovlivňující jejich distribuci a výběr prostředí

Společenstva saproxylických brouků na pasekách v doubravách NP Podyjí v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese

Mimohnízdní výskyt pěvců v liniových křovinných biotopech

Vliv rizika predace na trofické interakce vodního hmyzu v malých stojatých vodách

Reakce vran na konspecifické a heterospecifické varovné hlasy v prostředí ZOO

Efekt velikosti stimulu v diskriminačních a kategorizačních procesech u ptáků

Parentální chování a evoluce kooperativního rozmnožování u hrabošů (Microtus, Arvicolinae)

Vliv pastvy velkých herbivorů na společenstva brouků stepních trávníků

Individuální rozdíly ve zpěvu budníčka většího Phylloscopus trochilus a budníčka menšího Phylloscopus collybita

Dlouhodobé sledování pohybu a věrnosti lokalitě u jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata)

Morfologie víčkových žláz savců v evolučním a fukčním kontextu

Druhové složení a velikost rybích hejn volné vody kaňonovité nádrže

Závislost predace a rychlosti metabolismu na teplotě z pohledu kořisti i predátora

Ecology of endangered damselfly Coenagrion ornatum in post-mining streams in relation to their restoration

Molekulární fylogeneze a historická biogeografie lišajovitých rodu Agrius (Lepidoptera: Sphingidae)

Savčí predátoři ve fragmentovaných habitatech: faktory ovlivňující jejich distribuci a výběr prostředí

Struktura a dynamika společenstev stromových mravenců podél sukcesního gradientu v horském lese Nové

Varovná vokalizace pěnice vlašské (Sylvia nisoria)

Funkce čištění srsti v kontextu sexuálního chování

Light or temperature; that is the question. The circadian rhythm of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus)

Vycítí hmyzožraví ptáci rostliny volající o pomoc?

Colour pattern does not play a key role in forming a mimetic complex of red-and-black insects. Experiments with naïve and adult great tits

Ohrožení ptáci zemědělské krajiny – přednáška a pracovní list

Scavenging na mrtvých bezobratlých v různých typech agrocenóz

Biotopové nároky synantropních ptáků (vrabec domácí, vrabec polní a hrdlička zahradní)

Archeozoologie tří vrcholně středověkých městských parcel v Chrudimi - Hradební ulici

Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: obrana hnízda

Antipredační chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria)

Biotopový model potenciálního rozšíření argali (Ovis ammon) na jižním Altaji

Effect of the search image on the lizard ability to reveal a Batesian mimic

Sensory abilities and food localization in four species of African mole-rats with diverse social organization

Původ, genetická variabilita a vzájemné vztahy přežívajících evropských populací perleťovce Argynnis niobe

Jak velikost habitatu ovlivňuje hmyzí koprofilní společenstvo?

Srovnání explorační aktivity dvou druhů podzemních savců s rozdílným sociálním systémem

Diverzita hálkotvorných členovců v hostitelsky rozdílných lesích mírného pásu

Početnost, reprodukce a pohnízdní disperze kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v Českobudějovické pánvi

Jaký je vliv různých stimulů na změnu tepové frekvence rypošů obřích (Fukomys mechowii)?

Ekologie střevlíka Carabus hungaricus

Fylogeneze zbarvení srsti kočkovitých šelem

Funkce imitací a variabilita zpěvu u sedmihláska hajního (Hippolais icterina)

Úkrytová ekologie tří kryptických druhů netopýrů: netopýra alkathoe (Myotis alcathoe), netopýra Bra

Dominanční hierarchie v samčí skupině lemurů vari (Varecia spp.) v ZOO Ostrava

Vliv konspecifické varovné vokalizace na formu a intenzitu antipredačního chování ťuhýka obecného (Lanius collurio)

Hnízdní úspěšnost a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)

Význam kamenolomů pro ochranu a ekologii středoevropských stepníků (Eresus spp.)

Indicators of stress intensity in domestic piglet's vocalisation

Šelmy v městském prostředí: studium rozšíření, habitatových preferencí a vybraných aspektů prostorové ekologie

Peniální a bakulární morfologie vybraných rodů afrických hlodavců

Molekulární identifikace čistokrevnosti dvou kriticky ohrožených krokodýlů - krokodýla kubánského (Ceocodylus rhombifer) a k. filipínského (C. mindorensis)- pro celosvětový ex-situ chovný program

Mění se somatické parametry divokých zástupců koňovitých v lidské péči?

Vliv biotických a abiotických faktorů na teritoriální a reprodukční chování vážek (Odonata)

Vliv obranných mechanismů vrb na strukturu společenstev herbivorního hmyzu

Stabilita emocionality u hraboše polního v behaviorálních testech

Variability of MHC class II β gene in Galápagos mockingbirds

Efekt velikosti stimulu v disriminačních a kategorizačních procesech u ptáků

Rizika hnízdní predace čejky chocholaté: vliv krypse hnízd a koloniality

Fylogeografie perleťovce severního (Boloria eunomia) a srovnání s podobně rozšířenými druhy

Phylogeny of Grey-bellied Pygmy Mouse (Mus triton) complex

Vliv personality hraboše polního (Microtus arvalis) na rychlost učení v klasickém labyrintu

Paleoecology of fossil species of canids (Canidae, Carnivora, Mammalia)

Individual features in vocalization of the Mashona mole-rat Fukomys darlingi

Zpěv jako signály kompetičního potenciálu u budníčka menšího

Recognition of inconspicuous prey: importace of additional visual cues

Reakce na zbarvení ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) a jeho varianty u lidí

Potravní ekologie vrabce domácího v současném vesnickém osídlení

Stanovení personality na základě zpětných odchytů u norníka rudého Clethrionomys glareolus

Ear morphology in Chinese bamboo rat (Rhizomys sinensis): Hearing adaptations to subterranean environment

Vliv barevných vzorů na kategorizaci predátora u sýkory koňadry (Parus major)

Social thermoregulation in the subterranean Mashona mole-rat (Fukomys darlingi}): the role of socio-physiological effect

Mezidruhové rozdíly v chování u tamarína pinčího (Saguinus oedipus) a tamarína žlutorukého (Saguinus midas)

Range size heritability patterns in Carnivora arise from the interplay between evolutionary and ...

Meta-analysis of methodological artifacts of the phylogenetic imbalance

Potrava, růst, poměr pohlaví a hloubková distribuce okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově vytvořených jezerech v Podkrušnohoří

Časová stálost osobnostních rysů: vývoj chování hrabošů polních v novém prostředí

Magnetická orientace norníka rudého Myodes glareolus

Úkrytová ekologie netopýra Alkathoe (Myotis alcathoe)

Reakce ťuhýka obecného na současnou přítomnost různých predátorů: zastaví více nebezpečný predátor útoky na méně nebezpečného?

Vliv heterogenity krajiny na složení lokálních společenstev - motýli ve stepních rezervacích JV Moravy

Demography and dispersal ability of the Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae)

Analýza variability objemu vajec poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fuligula)

Populační biologie drobných savců v sukcesních stádiích k lesu

Nese zbarvení srsti evoluční informaci?

Značkování u koňovitých (Equidae)

Reprodukční parametry bramborníčka hnědého (Saxicola ruberta) v bývalém VVP Ralsko a na srovnávací ploše v okolí Mnichova Hradiště

Klíčové znaky a prototypy ve vizuálním rozpoznávání predátorů - laboratorní experimenty se sýkorou koňadrou (Parus major)

Vliv bionomických faktorů a kooperativnosti na rozlišování sourozenců u tří druhů hrabošů a na dobu

Heterotrophic succesion of dung insect communities of the warmer part of European temperate region

Sociální čištění u samic makaků magotů (Macaca sylvanus): Vliv dominance, příbuznosti a kvality vztahu

Morfologicko-genetická studie populací mořského plže Hexaplex trunculus ze Středozemního moře

Mezidruhové rozdíly ve schopnosti pěvců odhalit batesovského mimika na základě předchozí potravní...

Sýkora koňadra (Parus major) jako modelový druh v kognitivních úlohách

Etologie a ekologie sasankové krevety Periclimenes longicarpus

Fylogenetická analýza fyziologických, reprodukčních a vývojových vlastností vybraných skupin savců a jejich ekologických a sociobiologických korelátů

Fylogenetické aspekty funkční klasifikace evropských makrolepidopter

Fylogenetické vztahy recentních koňovitých

Historická biogeografie ryb čeledi Cichlidae v zoogeografické provincii Usumacinta (Mexico, Guatemala)

Mechanismus změn pH v mraveništích lesních mravenců (Formica polyctena)

Úloha velkých blanokřídlých v polinačních systémech afrických hor

Mění se rozložení a míra aktivity jelena lesního (Cervus elaphus) během migrací a dalších přesunů v NP Šumava a Bavorský les?

Reprodukční strategie samců rosničky obecné (Hyla arborea) ve vztahu ke stáří jedince

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack