Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Aktuality Semináře Seminář magisterského oboru zoologie
Seminář magisterského oboru zoologie PDF Tisk Email

kzlogo80invreferující studenti bakalářského, magisterského a doktorského stupně katedry zoologie v zimním semestru 2010, středa, 10 minut po skončení zájmového semináře, VP:

12.1. Petr Klimeš: Ekologie společenstev arboreálních druhů mravenců nížinného deštného lesa Nové Guineje; Pavel Pokluda: Sukcese na mrtvém dřevu v deštném pralese; František Sládeček: Sukcese společenstva koprofágního hmyzu v mírném pásmu v Evropě; Philip Thomas Butterill: Hostitelská specializace a druhová diverzita hálkotvorného hmyzu v tropických lesích;

29.9. seminář odpadá

6.10. začátek od 15:00 Vladimír Štorek: Rizika hnízdní predace čejky chocholaté: vliv krypse hnízd a koloniality; Robert Tropek: Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů; Richard Čtvrtečka: Community structure and beta-diversity of herbivorous beetles in rainforests of Papua New Guinea; David Novotný: Makroekologické determinanty oživení zemědělské krajiny – využití existujícího systému monitoringu škůdců pro obecný biomonitoring nočních motýlů

13.10.  Alena Bartoňová: Zhodnocení monitoringu evropsky ohrožených druhů modráska bahenního (Phengaris nausithous) a modráska očkovaného (P. teleius); Zuzana Blažková: Habitatové preference obojživelníků u nás a ve světě; Justina Vachářová: Zhodnocení monitoringu evropsky ohroženého druhu bourovce trnkového (Eriogaster catax)20.10. Referáty studentů začínají již od 15:00 ! Dan Leština: Populační genetika sympatrických ohrožených motýlů extenzivních luk a pastvin moravských Karpat; Jan Havlíček: Příčiny úbytku vrabce domácího v různých typech sídel - biotop ? hnízdiště ? potrava?

27.10. Veronika Roubová: Sociální čištění u samic makaků magotů (Macaca sylvanus): Vliv dominance, příbuznosti a kvality vztahu; Ivan Mikuláš: Fylogeografie holarktických ptáků; Lukáš Drag: Populáční ekologie tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v blízkosti Hluboké nad Vltavou

3.11. Ludmila Pohlová: Fylogenetické vztahy recentních koňovitých; Jiří Hedrich: Stanovištní nároky plcha zahradního na Šumavě - začátek referátů 16:45

10.11. Jana Smrčková: Kvantitativní analýza speciačních modů na základě topologie fylogenetických stromů; Antonín Macháč: Fylogenetická analýza makroekologie šelem;  Anežka Pavlíková: Fylogenetické aspekty funkční klasifikace evropských makrolepidopter; Alena Cibulková: Vliv ekologických a fylogenetických parametrů ptačího predátora na jeho schopnost odhalit Batesovského mimika

17.11. seminář odpadá (státní svátek) - Výstup na Kleť

24.11. Zuzana Hubená: Mění se rozložení a míra aktivity jelena lesního (Cervus elaphus) během migrací a dalších přesunů v NP šumava a Bavorský les?; Jana Sýkorová: Kategorizace na základě znaků u ptáků, s důrazem na rozlišování predátorů; David Strnad: Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů

1.12. David Nácar: Jak ptáci kategorizují a diskriminují reálné a abstraktní objekty?; Kryštof Chmel: Vliv faktorů na reprodukční parametry bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a černohlavého (S. torquata); Michaela Syrová: Aktuální míra ohrožení jako parametr ovlivňující intenzitu mobbingu u terestrických obratlovců; Kateřina Ungrová: Rodičovské investice u hrabošů s různým reprodukčním systémem

8.12. Martina Dubcová: Vliv stupně inbreedingu na reprodukční úspěšnost a výskyt chorob u starokladrubských koní; Pavla Blažková: Habitatové preference obojživelníků u nás a ve světě; Tomáš Bodnár: Reprodukční strategie samců rosničky obecné (Hyla arborea) ve vztahu ke stáří jedince

15.12. Milan Štech a kol. (Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice): Výsledky letní autobusové exkurse do Makedonie a Bulharska (společný seminář s katedrou botaniky) - seminář začíná v 17:30, po semináři vánoční besídka !!!

5.1. Martina Balzarová: Etologie a ekologie sasankové krevety Periclimenes longicarpus; Vladimír Mazoch: Fylogeografie vybraných druhů hlodavců jihovýchodní Afriky.

Aktualizováno Neděle, 16 Březen 2014 17:51
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack