Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Lidé Sedláček František, doc., RNDr., CSc.
Sedláček František, doc., RNDr., CSc. PDF Tisk Email

foto_sedlac- Fragmentace habitatů a populační biologie zemních a podzemních savců.

- Orientace a navigace se zaměřením na magnetické pole Země zemních a podzemních savců.

- Prvky chování a jejich variabilita (personalita) u zemních a podzemních savců.

- Význam schopnosti sebeuvědomění při řešení úloh a učení u savců.

Pedagogická činnost
Publikační činnost
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Školitelství

Narozen:

4. března 1956 v Karlových Varech

Vzdělání:

- 2003 Obhájena habilitační práce: „Osteologické a ekotoxikologické aspekty fluorózy u sudokopytníků (ARTIODACTYLA) ve střední Evropě“ – habilitován pro obor Zoologie

- 1990 Obhájena disertační práce: „Hladiny sérových bílkovin hraboše polního (Microtus arvalis) z průmyslově exponovaných a kontrolních lokalit“

- 1982 Složena rigorózní zkouška

- 1981-82 Studijní pobyt na PřF UK v Praze – pokračování ve studiu čichových schopností savců

- 1980 Obhájena diplomová práce: „Citlivost čichu rejska obecného (Sorex araneus) k některým mastným kyselinám“

- 1975-80 magisterské studium Karlova univerzita, Praha, Přírodovědecká fakulta, katedra systematické zoologie

Stáže a studijní pobyty:

- 2008 – University of Morogoro, Tanzania – sběr materiálu v rámci dvoustranné spolupráce (1,5 měsíce)

- 2005–2007 – Rozvojový projekt MŽP pro oblast Altaje v Ruské i Kazašské části (3 x 1 měsíc)

- 2001–2009 – Socrates Erasmus Programme – Universität Duisburg-Essen, SRN – tři týdny turnusových etologických praktik, každoročně

- 1994 – Universität zu Köln, SRN (1 měsíc)

- 1994 – University of Aarhus, Dánsko (1 týden)

- 1993 – G.A.-Universität Göttingen (1 týden)

- 1985 – Institut für Geographie Berlin, SRN (1 týden)

Zaměstnání:

- 2003 - dosud docent na PřF, JU – přednášení kurzů Ekologie savců, Biologie chování živočichů, Mammaliologie, Neuroetologie, Biology of animals (od 2009), garance praktických cvičení

Člen oborové rady doktorského studia BF JU (od 2004) ve studijním oboru Zoologie, předseda OR (od 2008), dále je členem oborových rad na Zemědělské fakultě JU, PřF UP v Olomouci, FŽP ČZU v Praze, člen dozorčí rady Fyziologického ústavu AV ČR.

- 2003 Jmenován proděkanem pro vnější vztahy (2003-2007)

- 2002 - dosud Přesun zájmu na populačně-biologickou problematiku - vliv antropogenních krajinných bariér a koridorů (fragmentace) na prosperitu savčích populací (od r. 2005 ÚEK reorganizován na ÚSBE AV ČR v.v.i)

- 1993-03 Odborný asistent na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, katedra zoologie – přednášení kurzů Ekologie savců, Mammaliologie, Neuroetologie, vedení praktických cvičení a diplomových prací.

Profilování badatelského zájmu o chování hlodavců, formování mammaliologické pracovní skupiny.

Předseda org. výboru 7. mezinár. konf. o biologii hlodavců Rodens et Spatium v Č. Budějovicích (2000), od této konference – člen vědeckého komitétu konferenční řady R&S

V rámci programu Socrates Erasmus vedení úloh etologického praktika na univerzitě v Essenu (od 2001)

Předseda odborné komise na BF JU pro etické zacházení se zvířaty (od 2001).

- Vědecký pracovník na ÚKE, odd. bioindikace (od r. 1993 ÚEK AV ČR)

– objevení fluorózy na našem území (u jelenovitých v Krušných horách v r. 1991), studium této problematiky na zahraničních pracovištích (Německo, Dánsko), navázání těsné spolupráce

– osteologické, histopatologické studie sudokopytníků z oblasti Krušných hor, hodnocení ekotoxikologické situace

- 1985 - 90 Vědecký asistent na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích –pokračování v bioindikačních studiích, hledání klíčových ekotoxikologických faktorů a sledování „fluorové“ stopy v severozápadních Čechách

- 1982-85 Interní vědecká aspirantura na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Říčanech u Prahy – studium bioindikačního potenciálu savců, sledování změn biochem. a hematol. parametrů pod vlivem znečištěného prostředí

Pedagogická činost:

- Biologie chování živočichů, KZO/159

- Biology of animals, KZO/768

- Mammalogie, KZO/381

- Neuroetologie, KZO/675

- Praktikum z etologie I, KZO/362

- Praktikum z mammalogie, KZO/378

Školitelství:

Běžící bakalářské práce:

- Chování savců a ptáků exponovaných zrcadlu

Autor: Monhartová Jana

Zadáno: 2009

- Historický vývoj populace bobra evropského (Castor fiber) v jižních Čechách

Autor: Pleštilová Lucie

Zadáno: 2009

- Je zrcadlový test univerzální pro stanovení sebeuvědomování u zvířat ? - literární rešerše

Autor: Pintová Radka

Zadáno: 2009

Běžící magisterské práce:

- Distribuce šelem uvnitř a na okraji lesních habitatů

Autor: Červinka Jaroslav

Zadáno: 2008

- Fragmentace a savčí predátoři v lesních habitatech: faktory ovlivňující jejich distribuci a výběr prostředí

Autor: Pavluvčík Petr

Zadáno: 2007

- Fylogeneze zbarvení srsti kočkovitých šelem

Autor: Pavliska Petr

Zadáno: 2008

- Mění se rozložení a míra aktivity jelena lesního (Cervus elaphus) během migrací a dalších přesunů v NP Šumava a Bavorský les?

Autor: Hubená Zuzana

Zadáno: 2009

- Savčí predátoři ve fragmentovaných habitatech: faktory ovlivňující jejich distribuci a výběr prostředí

Autor: Padyšáková Eliška

Zadáno: 2007

- Stabilita emocionality u hraboše polního v behaviorálních testech

Autor: Šíchová Klára

Zadáno: 2008

- Stanovištní nároky plcha zahradního na Šumavě

Autor: Hedrich Jiří

Zadáno: 2008

- Vliv personality hraboše polního (Microtus arvalis) na rychlost učení v klasickém labyrintu

Autor: Třísková Lucie

Zadáno: 2009

Běžící doktorantské práce:

- Genetická struktura fragmentovaných populací vybraných hlodavců

Autor: Mikeš Václav

Zadáno: 2006

- Analýza stresových hormonů u volně žijících hulmanů postvátných (Semnopithecus entellus) a jejich souvislost s behaviorálními charakteristikami

Autor: Konečná Martina

Zadáno: 2006

- Ekologie lasicovitých šelem

Autor: Šálek Martin

Zadáno: 2004

- Genetická struktura populace sysla obecného (Spermophilus citellus) ve střední Evropě

Autor: Hulová Štěpánka

Zadáno: 2006

- Idiothetická a allothetická navigace u vybraných zemních a podzemních hlodavců

Autor: Zelenková Michala

Zadáno: 2006

- Komplexní morfometrická analýza dentálního fenotypu hrabošů rodu (Microtus) svrchního pleistocénu a holocénu střední Evropy

Autor: Sůvová Zdeňka

Zadáno: 2006

- Populační struktura savců v kontextu fragmentace krajiny

Autor: Zima Jan

Zadáno: 2008

- Potravní preference hraboše polního (Microtus arvalis)

Autor: Lantová Petra

Zadáno: 2006

- Reakce na magnetické pole u rypošů a její využití v orientaci a navigaci

Autor: Oliveriusová Ludmila

Zadáno: 2008

- Sluch a sluchový aparát rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus)

Autor: Knotková Ema

Zadáno: 2006

- Sluch a sluchový aparát rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus)

Autor: Knotková Ema

Zadáno: 2006

- Vliv drobných zemních savců na vybrané potravní zdroje za odlišných vegetačních podmínek

Autor: Mühlböck Peter

Zadáno: 2008

Členství v organizacích (sestupně):

- Člen Československé zoologické společnosti při ČSAV

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack