Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Diplomové práce Ukončené bakalářské práce
Ukončené bakalářské práce
Aposematismus motýlů čeledi Nymphalidae: testování poživatelnosti vybraných evropských druhů hnědásků pro ptačího predátora

Autor: Tesařová Monika

Školitel: Prokopová Milena

Obhájeno: 2005

 
Dynamika prostorového rozmístění mravenišť na lokalitě s výskytem myrmekofilního hnědáska (Maculinea alcon)

Autor: Hrček Jan

Školitel: Janda Milan

Obhájeno: 2005

 
Mezidruhová agresivita rehka domácího (Phoenicurus ochruros) vůči rehku zahradnímu (Phoenicurus phoenicurus).

Autor: Bednářová Radka

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2006

 
Složeni a sukcese arachnocenóz kamenolomů xerotermních lokalit CHKO Blanský les

Autor: Tropek Robert

Školitel: Konvička Martin

Obhájeno: 2006

 
Aktuální míra ohrožení jako parametr ovlivňující intenzitu mobbigu u terestrických obratlovců

Autor: Syrová Michaela

Školitel: Němec Michal

Obhájeno: 2011

 
Analýza pohlavních rozdílů v žaberních aparátech našich kaprovitých ryb

Autor: Bartoň Daniel

Školitel: Prchalová Mrie, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 

 
Analýza varovných hlasů sýkory koňadry Parus major

Autor: Buchalová Martina

Školitel: Veselý Petr, RNDr., Ph.D.

Obhájeno: 2014

 

 
Antipredační chování hlodavců – review doplněné jednoduchým experimentem

Autor: Musilová Michala

Školitel: Frynta Daniel, Fuchs Roman

Obhájeno: 2010

 
Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio)

Autor: Němec Michal

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2005

 
Antipredační chování vybraných druhů hlodavců

Autor: Musilová Michala

Školitel: Frynta Daniel, doc. RNDr. PhD.

Obhájeno: 2010

 
Archeozoologie jihočeského přemyslovského hradiště Na Jánu v Netolicích

Autor: Hausteinová Tereza

Školitel: Kovačiková Lenka, Ing. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 

 
Autekologie lokální populace ještěrky zelené (Lacerta viridis) z Českého krasu

Autor: Blažek David

Školitel: Rehák Ivan, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 

 
Bergmannovo pravidlo: současná perspektiva

Autor: Myšková Veronika

Školitel: Špoutil František, Mgr. Ph.D.

Zadání: 2011

 

 
Bergmannovo pravidlo: současná perspektiva

Autor: Myšková Veronika

Školitel: Špoutil František, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2013

 

 
Charakteristiky srsti podzemních hlodavců ve vztahu k jejich termální biologii

Autor: Vejmělka František

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 

 
Chladová odolnost hmyzu - vliv velikosti těla

Autor: Součková Kateřina

Školitel: Nedvěd Oldřich

Obhájeno: 2005

 
Chování savců a ptáků exponovaných zrcadlu

Autor: Monhartová Jana

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Čichová komunikace u starosvětských opic a lidoopů

Autor: Gregorová Vendula

Školitel: Konečná Martina, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2014

 

 
Čichové schopnosti podzemních savců při lokalizaci potravy: náhodné či nenáhodné vyhledávání?

Autor: Vitámvás Miloš

Školitel: Šumbera Radim

Obhájeno: 2010

 
Cvakavé zvuky při chůzi u turovitých (Bovidae)

Autor: Špindlerová Anežka

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2017

 
Dělba práce a polyethismus v koloniích sociálních rypošů

Autor: Englová Terezie

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 

 
Detekce fluorescenčně značené kořisti ve střevech predátorů a scavengerů, dynamika scavengingu v modelovém experimentu

Autor: Mottl Ondřej

Školitel: RNDr. Foltan Pavel, Ph.D.

Obhájeno: 2013

 

 
Detekce světla o solitérního rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus) a eusociálního rypoše obřího (Cryptomys mechowi)

Autor: Kott Ondřej

Školitel: Šumbera Radim

Obhájeno: 2006

 
Dominanční hierarchie a metodika jejího výzkumu

Autor: Stehlíková Jitka

Školitel: Lhota Stanislav

Obhájeno: 2010

 
Důsledky predace parazitovaných hostitelů pro parazitoidy housenek

Autor: Libra Martin

Školitel: Hrček Jan, Mgr.

Obhájeno: 2012

 

 
Ekologické a evoluční faktory určující složení společenstev folivorního hmyzu na stromech v lesích mírného pásma

Autor: Volf Martin

Školitel: Hrček Jan

Obhájeno:  2010

 
Ekologické interakce šoupálka dlouhoprstého a šoupálka krátkoprstého

Autor: Bílá Kateřina

Školitel: Veselý Petr, RNDr.

Obhájeno: 2015

 

 
Ekologie střevlíků (Coleoptera: Carabidae) lučních stanovišť

Autor: Beneš Josef

Školitel: Vrba Pavel

Obhájebo: 2011

 
Evoluce hnízdního chování koprofágních brouků (Scarabaeidae: Scarabaeinae)

Autor: Zítek Tomáš

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. PhD.

Obhájeno: 2014

 
Evoluce sexuálně dimorfního zbarvení a nápadných struktur v řádu Galliformes v celkovém a detailním pohledu

Autor: Valenzová Pavla

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2006

 
Experimentální studium realizovaného poměru pohlaví u jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne)

Autor: Vlašánek Petr

Školitel: Konvička Martin

Obhájeno: 2006

 
Explorace zrcadla a seberozpoznávání u vybraných skupin primátů

Autor: Tolarová Lucie

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 

 
Faktory ovlivňující cirkadiánní aktivitu podzemních savců

Autor: Rýpalová Kateřina

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2013

 

 
Faktory ovlivňující cirkadiánní metabolickou aktivitu podzemních savců

Autor: Wiedenová Pavlína

Školitel: Šumbera Radim

Obhájeno: 2011

 
Faktory ovlivňující líhnivost vajíček slunéček

Autor: Mašín Vladislav

Školitel: Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSC.

Obhájeno: 2012

 

 
Funkční diverzita ptačích společenstev na ostrovech Oceánie

Autor: Kotounová Adéla

Školitel: Sam Kateřina, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2017

 

 
Fylogenetická analýza sexuálního a ontogenetického dichromatismu gibonů

Autor: Šoun Pavel

Školitel: Duda Pavel, Mgr.

Obhájeno: 2015

 
Fylogenetické postavení mechovky (Ectoprocta) s hodnocením fylogenetického signálu částečné sekvence genu pro 28S rRNA druhu Plumatella repens (Phylactolaemata:Plumatellidae)

Autor: Janouškovec Jan

Školitel: Zrzavý Jan

Obhájeno: 2005

 
Fylogeneze a ekologie fosilních druhů psovitých šelem (Carnivora, Canidae)

Autor: Okřinová Isabela

Školitel: Řičánková Věra

Obhájeno: 2010

 
Fylogeografie holarktických ptáků

Autor: Mikuláš Ivan

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2011

 
Habitatové preference obojživelníků u nás a ve světě

Autor: Blažková Zuzana

Školitel: Fric Zdeněk, RNDr. PhD.

Obhájeno: 2012

 
Historický vývoj populace bobra evropského (Castor fiber) v jižních Čechách

Autor: Pleštilová Lucie

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Hnízdní biologie bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a černohlavého (Saxicola torquata)

Autor: Chmel Kryštof

Školitel: Riegert Jan

Obhájeno: 2011

 
Hospodářské zázemí hradních areálů z období vrcholového středověku. Případová archeozoologická studie hradu Hus (okr. Prachatice)

Autor: Novotná Adéla

Školitel: Kovačiková Lenka, Ing. Ph.D.

Obhájeno: 2012

 

 
Hostitelská specifita temperátních kůrovcovitých

Autor: Nováková Kateřina

Školitel: Hulcr Jiří

Obhájeno: 2006

 
Hybridizace krokodýlů z evolučního a ochranářského hlediska

Autor: Zajícová Veronika

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2017

 
Identifikace zdrojových populací želvy paprsčité (Astrochelys radiata) chovaných v lidské péči

Autor: Pavlíková Lucie

Školitel: Robovská Pavla, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2013

 

 
Individuální značení a rozpoznávání obojživelníků

Autor: Holicová Tereza

Školitel: Robovská Pavla, RNDr. PhD.

Obhájeno: 2012

 

 
Jak podmiňuje charakter lesních okrajů biodiverzitu v agrární krajině: vliv na distribuci a početnost rozdílných skupin bioty

Autor: Bartůšková Iveta

Školitel: Šálek Martin, Ing. PhD.

Obhájeno: 2012

 
Jak ptáci kategorizují a diskriminují reálné a abstraktní objekty?

Autor: Nácar David

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2011

 
Jak ptáci rozpoznávají predátory a kompetitory

Autor: Rozsypal Jan

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2006

 
Jaké informace přináší varovná vokalizace ťuhýka obecného (Lanius collurio)?

Autor: Minařík Tomáš

Školitel: Němec Michal, Mgr.

Obhájeno: 2012

 

 
Je zrcadlový test univerzální pro stanovení sebeuvědomování u zvířat ? - literární rešerše

Autor: Pintová Radka

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Jsou znaky savčího chování fylogeneticky hodnotné a jak moc?

Autor: Matějková Adéla

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Jsou znaky savčího chování fylogeneticky hodnotné a jak moc?

Autor: Matějková Adéla

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Kategorizace na základě znaků u ptáků, s důrazem na rozlišování predátorů

Autor: Sýkorová Jana

Školitel: Poláková Simona

Obhájeno: 2010

 
Kritická analýza "6. masové extinkce" na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů

Autor: Mrázková Nikola

Školitel: Zrzavý Jan, prof. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2016

 
Kritická analýza "Šesté masové extinkce" na příkladu recentních savců: velikost areálu, biogeografie a potenciální fosilizovatelnost

Autor: Šural Jan

Školitel: Zrzavý Jan, prof. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2016

 
Long-term trends in fledging success of some Ardeidae

Autor: Smiešková Jarmila

Školitel: Riegert Jan, Mgr. PhD. 

Obhájeno: 2012

 
Magnetická orientace u obratlovců se zvláštním zaměřením na savce

Autor: Oliveriusová Ludmila

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2006

 
Manipulační hypotéza: kritická revize publikovaných prací o parazitických bezobratlých

Autor: Trávníčková Jana

Školitel: Zrzavý Jan, prof. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2012

 
Mění se somatické parametry divokých zástupců kočkovitých šelem v lidské péči?

Autor: Hurtová Dominika

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 
Metody studia početnosti netopýřích populací: výhody, nevýhody, omezení a možnosti řešení

Autor: Březinová Tereza

Školitel: Lučan Radek

Obhájeno: 2010

 
Mezidruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris) a šoupálka krátkoprstého

Autor: Humlová Anna

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 

 
Mortalita ptáků na sloupech vysokého napětí v ČR

Autor: Hralová Nela

Školitel: Riegert Jan, Mgr. PhD.

Zadáno: 2009

 
Naivní ptačí predátoři a aposematická kořist

Autor: Karlíková Zuzana

Školitel: Veselý Petr

Obhájeno: 2010

 
Netopýři v chatových osadách: druhová diversita a úkrytové preference

Autor: Vlasatá Tereza

Školitel: Lučan Radek

Obhájeno: 2010

 
Nové metody studia hybridních zón obojživelníků

Autor: Dohnalová Helena

Školitel: Robovská Pavla

Obhájeno: 2010

 
Obrana hnízd ťuhýka obecného (Lanius collurio}) vůči krkavcovitým ptákům: Ovlivňuje intenzitu aktivního mobbingu velikost predátora?

Autor: Kopecká Kateřina

Školitel: Němec Michal, Mgr.

Obhájeno: 2013

 

 
Ochrana obojživelníků s důrazem na terestrickou fázi života (literární rešerše)

Autor: Rus Tomáš

Školitel: Berec Michal

Obhájeno: 2006

 
Ontogenetický vývoj lopatkového pletence u vybraných druhů ocasatých obojživelníků

Autor: Tíkalová Sylvie

Školitel: Robovská Pavla, RNDr. PhD.

Obhájeno: 2012

 

 
Ontogenetický vývoj os penis a popis morfologie os clitoridis u našich hlodavců

Autor: Sovová Jitka

Školitel: Havelková Pavla

Obhájeno: 2006

 
Partnerský výběr u bodlinatky sinajské Acomys dimidiatus

Autor: Plánka Lukáš

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. PhD.

: 2012

 

 
Personalita u reakce na signály ohrožení u norníka rudého

Autor: Urbánková Gabriela

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Personalita v chování a její možná účast při orientaci hlodavců – literární rešerše

Autor: Nováková Michaela

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2012

 

 
Personalita v průzkumovém chování norníka rudého

Autor: Mladěnková Nella

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2010

 
Pohřby zvířat v době bronzové

Autor: Kyselová Veronika

Školitel: Kovaciková Lenka, Ing.

Obhájeno: 2013

 

 
Polymorfizmus zbarvení kukel slunéček

Autor: Rozsypalová Adéla

Školitel: Nedvěd Oldřich

Obhájeno: 2006

 
Poměr pohlaví a velikosti vrhu u myši sinajské (Acomys dimidiatus)

Autor: Charvátová Veronika

Školitel: Šumbera Radim

Obhájeno: 2005

 
Populační genetika dvou ohrožených perleťovců moravských Karpat

Autor: Leština Dan

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. PhD.

Obhájeno: 2012

 
Populační struktura a přežívání hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) ve fragmentované krajině

Autor: Vočadlová Martina

Školitel: Fric Zdeněk

Obhájeno: 2005

 
Potravní strategie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích

Autor: Fainová Drahomíra

Školitel: Riegert Jan

Obhájeno: 2006

 
Preference pravé a levé horní končetiny a její stabilita u primátů

Autor: Blažková Veronika

Školitel: Konečná Martina, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2014

 

 
Preference základních složek potravy mravenci se zaměřením na středoevropskou faunu

Autor: Nosková Lenka

Školitel: Klimeš Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Přehled faktorů ovlivňujících kojení antilop a turů

Autor: Olléová Michaela

Školitel: Pluháček Jan

Obhájeno: 2010

 
Příčiny úbytku vrabce domácího v různých typech sídel - biotop? hnízdiště? potrava?

Autor: Havlíček Jan

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2011

 
Projevy magnetorecepce obratlovců

Autor: Nováková Monika

Školitel: Burda Hynek

Obhájeno: 2010

 
Proteinové geny ve fylogenetice živočichů

Autor: Říha Pavel

Školitel: Zrzavý Jan

Obhájeno: 2005

 
Reagují tamaríni na svůj obraz v zrcadle jako na jiného jedince nebo jsou schopni poznat sami sebe?

Autor: Volák Daniel

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013

 

 
Reakce sýkory koňadry na výstražné signály aposematického hmyzu

Autor: Drábková Tereza

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2013

 

 
Reakce vrabce polního na slunéčko východní (Harmonia axyridis)

Autor: Ernestová Barbora

Školitel: Veselý Petr, RNDr.

Obhájeno: 2015

 

 
Reprodukční biologie nového druhu rypoše rodu Fukomys (Bathyergidae, Rodentia)

Autor: Jerkovičová Diana

Školitel: Šumbera Radim

Obhájeno: 2010

 
Reprodukční systémy a ekologické nároky čeledi Rallidae

Autor: Vrána Jakub

Školitel: Riegert Jan, Mgr. PhD.

Obhájeno: 2012

 
Reprodukční systémy krypticky žijících savců se zaměřením na podzemní hlodavce

Autor: Šolcová Lucie

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2014

 

 
Review of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Czech Republic

Autor: Sekerka Lukáš

Školitel: Nedvěd Oldřich

Obhájeno: 2006

 
Revision of the genus Caledonica Chaudoir (Coleoptera: Cicindelidae)

Autor: Kudrna Arnošt

Školitel: Sekerka Lukáš, RNDr.

Obhájeno: 2014

 

 
Rodičovské investice u hrabošů s různým reprodukčním systémem

Autor: Ungrová Kateřina

Školitel: Řičánková Věra

Obhájeno: 2011

 
Role personality v sociálních interakcích

Autor: Nováková Ivana

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2012

 

 
Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: krmítkové experimenty

Autor: Nováková Nela

Školitel: veselý Petr, RNDr. PhD.

Obhájeno: 2014

 
Rozdíly v chování u druhů vytvářejících vícedruhové skupiny z podčeledi Callitrichinae

Autor: Másílková Michaela

Školitel: Konečná Martina

Obhájeno: 2010

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack